Cele działalości  

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1. Kreowanie wizerunku regionu, w którym mają siedzibę członkowie Stowarzyszenia, jako miejsca, w którym żyją ludzie wyczuleni na potrzeby społeczne,

2. Promocja wiedzy na temat ludzi i wydarzeń, którzy walcząc o niepodległą ojczyznę robili to w ramach struktur NSZZ "Solidarność",

3. Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,

4. Ułatwianie najmłodszym poznawania piękna ich kraju ojczystego,

5. Prowadzenie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 29 maja 2003 r., Nr 96 Poz. 873) w zakresie:

a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) Działalności charytatywnej;

c) Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

d) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

e) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

f) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

g) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

h) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

i) Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym;

j) ochrony i promocji zdrowia.